hrvatski english deutsch

Kombinirani ključ  DIN 3223 C

 

Namjena:

Za otvaranje i zatvaranje podzemnih armatura - slavina, zasuna, ventila, te za podizanje poklopaca cestovnih škrinjica
ili okana (šahtova).

 

Izvedba:

Varena izvedba od okruglog čelika, sastoji se od poluge i ručice, čiji je jedan krak na kraju spljošten i savinut pod
kutom 45°, radi lakšeg otvaranja poklopaca. Ključ završava koničnim kvadratnim nastavkom, koji odgovara završetku
produženog vretena slavine.
Veličine nastavka – dimenzije ključa ovisne su o nazivnoj dimenziji slavine za koju je ključ predviđen, i to:

do DN 65 ( 2" )   nastavak    □ 17
od DN 65 do DN 200 nastavak □ 20
od DN 200 do DN 350 nastavak □ 27/32  za slavine s pužnim ili planetarnim pogonom – reduktorom

 

 

Dimenzije ključa ovisno o dimenziji nastavka dane su u slijedećoj tablici:

Veličina

x

y

Ø d

L

□ 17

170

150

16

1000

□ 20

220

200

22

1000

□ 27/32

REDUKTOR

 

 

Rukovanje:
Budući da su momenti otvaranja-zatvaranja slavina koji se postižu okretanjem ključa ovisni o:

- nazivnom promjeru slavine
- razlici tlaka kod otvaranja
- zatvaranja, a što je funkcija tlačnog razreda slavine
- vrsti brtvenog materijala zapornog elementa – kugle slavine
- vrsti protočnog medija (plin, voda i dr.),
to se sila okretanja ključa mora primijeniti s mjerom, a nikako grubo, jer uz sve faktore sigurnosti kod dimenzioniranja
slavina, posebno onih malih dimenzija, grubom se silom mogu polomiti graničnici vretena na slavini, nakon čega ona gubi
svoju funkciju, jer više nije moguće odrediti kada je slavina u otvorenom, a kada u zatvorenom položaju.
Zabranjeno je stavljanje dodatnih produžetaka radi povećanja poluge.